ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА e-locator.bg

Уеб сайтът www.e-locator.bg и цялото му съдържание принадлежи на, функционира и се публикува от ЕДИ-1 ООД.

e-locator e запазена марка на ЕДИ-1 ООД.
Домейнът „e-locator.bg” е регистриран от и принадлежи на ЕДИ-1 ООД.

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА „e-locator.bg”

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.

ЕДИ-1 ООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие ползвате този Уеб сайт и услугите, които e-locator.bg предлага на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно ЕДИ-1 ООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ЕДИ-1 ООД не поема никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт (или услугите, които e-locator.bg предлага) или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

ЕДИ-1 ООД не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин със съдържанието на Уеб сайта e-locator.bg. Ето защо ЕДИ-1 ООД препоръчва на потребителите да проявяват предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

ЕДИ-1 ООД не може да гарантира, че:
• Достъпът до Уеб сайта ще бъде винаги непрекъснат и безпроблемен.
• Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.
• Данните за фирмите ще бъдат винаги достоверни.

Персоналът на ЕДИ-1 ООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

ЕДИ-1 ООД не носи отговорност за и не е обвързана със съдържанието на коментарите, публикувани под фирмените профили в полето за мнения. Коментарите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай, че някое от мненията съдържа предложения и съвети, то ЕДИ-1 ООД по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези коментари мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и други подобни от потребителите по никакъв начин не отразяват официалното становище на ЕДИ-1 ООД с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни коментари на www.e-locator.bg не означава, че ЕДИ-1 ООД одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни приложения са собственост на ЕДИ-1 ООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.
Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на ЕДИ-1 ООД и/или на неговите партньори е забранено. ЕДИ-1 ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

РАЗРЕШЕНО ПОЛЗВАНЕ на e-locator.bg

www.e-locator.bg предлага функцията Търсене с оглед предоставяне на възможност на купувачите на стоки и услуги (както физически лица, така и търговци) чрез информиран избор да намерят продавачи на такива. Ето защо, резултите от дадено търсене и всяка друга част на Уеб сайта могат да бъдат използвани за тази цел.

ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ на e-locator.bg

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

• Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство

• Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на ЕДИ-1 ООД, по каквато и да било друга причина

• Създаване, проверка, актуализация или изменение на собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели

• Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

• Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта

• Да увреди неговата функционалност

• Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от ЕДИ-1 ООД

• Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта

• Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

ДРУГИ

ЕДИ-1 ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
ЕДИ-1 ООД може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас (потребител) и ЕДИ-1 ООД относно ползването от Ваша (потребителска) страна на Уеб сайта.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ‘МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ’

Тези Условия за ползване на услугата ‘Мнения и Оценки’ на e-locator ( “Условия за ползване”) се прилагат към публикуването на мнения и оценки в Онлайн Справочника e-locator, който представлява електронна база данни с реклами и други данни на клиенти, класифицирани по определени от ЕДИ-1 ООД признаци, достъпна на интернет адрес www.e-locator.bg и даваща възможност на потребителите да търсят онлайн по вид дейност, продукт/услуга, местоположение, име на фирма или други въведени от ЕДИ-1 ООД критерии за търсене. Всеки потребител на услугата ‘Мнения и Оценки’ на e-locator, който е изпратил мнение и оценка за публикуване в Онлайн Справочника e-locator, следва да се счита за запознат и съгласен с тези Условия за ползване.

Всеки потребител на Онлайн Справочника e-locator.bg може да изпраща за публикуване мнения и оценки за фирмите, включени в справочника, като спазва разпоредбите на тези Условия за ползване. За тази цел потребителят трябва да въведе в полетата под съответния фирмен профил двете си имена, мнение и оценка за компанията.
За да изпрати за публикуване мнение или оценка, потребителят трябва да посочи мнението/оценката си в графата “Напиши мнение” и да маркира кутийката поставена до следния текст
“С изпращането на това мнение и оценка за публикуване в Онлайн Справочника e-locator изразявам съгласието си с Условията за ползване на услугата ‘Мнения и оценки’ на e-locator”.
За да направи оценка (ранкиране) на фирма, потребителят трябва да избере (посочи)броя звезди, които най-точно отговарят на мнението му за тази фирма. Скалата за оценки е от 1 до 5, както следва:

***** (5 звезди) – Отлично

**** (4 звезди) – Много добро

*** (3 звезди) – Добро

** (2 звезди) – Посредствено

* (1 звезда) – Лошо

С изпращането на мнение към www.e-locator.bg потребителят предоставя на ЕДИ-1 ООД правото да (а) публикува това мнение в Онлайн Справочника e-locator.bg и (б) да посочи като автор на съответното мнение името на потребителя, който го е изпратил.

Оценките, които се показват за оценените фирми, са осреднени стойности от всички оценки изпратени от потребители за тези фирми.

Всеки потребител има възможност да промени/редактира оценката, която е изпратил, като за целта се свърже с ЕДИ-1 ООД по имейл. Когато потребителят промени оценката, която е дал за фирмата, предишната оценка ще бъде извадена от калкулацията и средната оценка за тази фирма ще бъде преизчислена. Не се допуска при изчислението на средната оценка за дадена фирма да се взимат две оценки, изпратени от един и същ потребител.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. Да посочва личния си опит и отношение. Когато дава положително или отрицателно мнение, да бъде точен, обективен и обоснован;

2. Да бъде обективен, честен и безпристрастен;

3. Да създава и използва само законосъобразно, почтено и вярно съдържание;

4. Да оценява доставчиците на продукти или услуги (фирмите) безпристрастно, като дава от 1 до 5 звезди;

5. Не забравя, че мнението и възгледите му помагат на другите потребители да взимат информирани решения;

6. Бъде кратък и ясен – идеалната дължина е 3 – 4 изречения;

7. Да спазва етикет когато съставя мнението си – да не използва само главни букви и да пише на кирилица.

8. Да не включва и цитира в мнението си външни линкове към други уеб сайтове;

9. Да не прави изявления, които са противни на правилата за лоялна конкуренция. Необосновани и/или неоправдани мнения може да не бъдат публикувани;

10. Да не включва и да не използва по какъвто и да е начин в мнението си материали, които са обект на права на интелектуална собственост или на други изключителни права (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, ноу-хау) на трети лица без тяхно знание и разрешение.

11. Да не се позовава и да не отговаря на коментари публикувани от други потребители. Целта на услугата ‘Мнения и Оценки’ на е-locator не е да създаде диалог между потребителите, а да даде платформа за изразяване на лично мнение за фирма, продукт или услуга. Следователно, услугата ‘Мнения и Оценки’ на e-locator не е предназначена да служи за форум (дискусионен сайт), място за оставяне на лични съобщения, чат рум, уеблог или да бъде платформа за социална мрежа.

12. Да не включва в мнението си съдържание с расистка, сексистка, порнографска или дискриминационна насоченост, съдържание, което описва в положителна светлина насилие или престъпни действия, както и такова, което съдържа нецензурни и обидни думи, слухове или клевети;

13. Да не включва лични данни на други лица без тяхното предварително съгласие;

14. Да не застрашава личната безопасност или имуществото на други лица;

15. Да не предлага за продажба, да не промотира и да не рекламира по какъвто и да е начин собствени продукти и услуги или тези на други лица (юридически или физически);

16. Да не се обръща в мнението си към ЕДИ-1 ООД или модератора на сайта www.e-locator.bg.
Ако иска да се свърже с ЕДИ-1 ООД, то потребителят трябва да използва имейл адреса от страницата “Контакти” на www.e-locator.bg.
.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ЕДИ-1 ООД не отговаря за точността и достоверността на мненията на потребителите.
ЕДИ-1 ООД не носи отговорност и за съдържанието на мненията, публикувани в Онлайн Справочника e-locator.bg, както и за това дали същите са в съответствие с тези Условия за ползване.
Всяко едно мнение е израз на личните възгледи, разбирания и оценки на неговия автор. Когато мненията съдържат предложения и съвети, ЕДИ-1 ООД не гарантира по никакъв начин практическата им приложимост и не носи отговорност за последствията в случай, че тези съвети и предложения бъдат приложени.
Оценките, възгледите, заключенията, анализите, съветите, препоръките и останалото съдържание на тези мнения не отразяват официалната позиция на ЕДИ-1 ООД във връзка с публикуваната информация. Публикуването на подобни мнения в www.e-locator.bg не означава, че ЕДИ-1 ООД одобрява, подкрепя или се съгласява с тяхното съдържание.

2. Мненията, изпратени за публикуване в Онлайн Справочника e-locator.bg, могат да бъдат проверявани от ЕДИ-1 ООД за тяхното съответствие с изискванията на тези Условия за ползване с цел да се установи дали са подходящи за публикуване.

3. ЕДИ-1 ООД си запазва правото да не публикува или да премахва мнения на потребители, които по собствената преценка на ЕДИ-1 ООД не са в съответствие с тези Условия за ползване. В този случай ЕДИ-1 ООД не се задължава да уведоми потребителя за премахването или отказа за публикуване на мнението.

4. ЕДИ-1 ООД не може да добавя, премахва или скрива текст, както и да редактира по какъвто и да е начин съдържанието на което и да е мнение, освен в случаите, в които горните точки от Условията за ползване не са спазени.

5.Всеки потребител носи пълна отговорност за своето мнение и оценка и се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва ЕДИ-1 ООД срещу и във връзка с: А.) всички и всякакви загуби, вреди, недостатъци или задължения, възникнали или произтичащи от нарушаване на които и да било разпоредби на Условията за ползване от страна на потребителя; и Б) всички и всякакви действия, съдебни дела, производства, претенции, отговорности, искания, разпореждания, такси и разноски (включително адвокатски хонорари) понесени от ЕДИ-1 ООД във връзка с каквито и да е действия, съдебни дела, производства или претенции срещу ЕДИ-1 ООД, в резултат от нарушение от страна на потребителя на която и да е от разпоредбите на Условията за ползване.

8. ЕДИ-1 ООД може да променя тези Условия за ползване по свое усмотрение. Всеки потребител се съгласява да посещава редовно e-locator.bg с оглед запознаване с евентуални такива промени.

9.Моля имайте предвид, че рейтинга (оценката) на всяка фирма е формирана на базата на лични и субективни мнения на потребители. ЕДИ-1 ООД препоръчва на потребителите на Онлайн Справочника e-locator да четат внимателно публикуваните мнения и сами да правят разумна преценка за тяхната точност и практическа приложимост.

10.Ако смятате, че публикувано мнение от потребител не отговаря на изискванията на Условията за ползване на e-locator.bg, моля съобщете ни на …………………….. .
Служителите на ЕДИ-1 ООД ще прегледат въпросното мнение и ще го отстранят, ако то не отговаря на разпоредбите на гореупоменатите Условия за ползване.